(ФОТО) На лагата ѝ се куси нозете

Македонија

Жива вистина е народната дека на лагата ѝ се куси нозете…

ОХРИД 24

Please follow and like us:
Tagged